ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้

Hollywood Movies AG ขอต้อนรับคุณเข้าสู่เว็บไซต์ฮอลลีวูดมูฟวี่ทีวีด้วยความยินดี ก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ Hollywood Movies AG ขอให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้ด้วยความระมัดระวัง ในการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และทราบดีว่า Hollywood Movies AG เป็นเจ้าของและผู้ควบคุมดูแลเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว โดยเว็บไซต์นี้ไม่ได้รับการสนับสนุน ได้รับอนุญาต ถูกบริหารงานหรือเกี่ยวข้องกับเฟสบุ๊คแต่อย่างใด

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ Hollywood Movies AG ขอให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะๆ เนื่องจาก Hollywood Movies AG อาจมีการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เมื่อมีความจำเป็นเป็นครั้งคราว

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

  Hollywood Movies AG จะใช้ความระมัดระวังในการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลซึ่งคุณนำมาใช้ในเว็บไซต์นี้ (“ข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน”) ความระมัดระวังเหล่านี้รวมถึงการใช้วิธีการเฉพาะซึ่ง Hollywood Movies AG ได้กำหนดขึ้นเพื่อรักษาและปกป้องข้อมูลที่ใช้ร่วมกันของคุณจากการถูกเปิดเผยอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้อธิบายวิธีการที่ Hollywood Movies AG ได้เก็บรวบรวม ใช้ และรักษาข้อมูลที่ใช้ร่วมกันของคุณซึ่งคุณได้ใช้ในเว็บไซต์นี้

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

   ในการใช้เว็บไซต์นี้ คุณเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันของคุณแก่ Hollywood Movies AG ซึ่งคุณจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าใช้ เพื่อใช้เว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันของคุณจะถือว่าเป็นข้อมูลในส่วนที่เปิดเผยแก่ Hollywood Movies AG โดยสมัครใจ เพื่อความชัดเจน ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันให้รวมถึงข้อมูลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

   • ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลซึ่งคุณใช้ในการลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์นี้ เช่น ชื่อ อีเมลแอดเดรส วันเกิด ที่อยู่ เพศ รายละเอียดเกี่ยวกับใบแจ้งค่าบริการต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจาก คุณจะต้องมีบัญชีผู้ใช้ของเฟสบุ๊คจึงจะสามารถลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์นี้ได้ ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนจึงรวมถึงข้อมูลซึ่งคุณได้ใช้หรือมีอยู่ในเฟสบุ๊คของคุณ
   • ข้อมูลซึ่งแสดงโดยผู้ใช้ ข้อมูลนี้รวมถึง อันดับแรก ข้อมูลที่คุณเลือกที่จะแชร์ลงไปในเว็บไซต์นี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะ รูปภาพ และความเห็นของคุณ ข้อมูลที่ได้แสดงโดยผู้ใช้นี้ยังรวมถึงสิ่งที่คุณได้กระทำ และความพึงพอใจเป็นพิเศษของคุณในเว็บไซต์นี้ เช่น การเชิญ หรือเพิ่มเพื่อน การเชื่อมต่อ หรือแสดงความคิดเห็น การโพส เพจ หรือเว็บไซต์ การโพส หรือเปลี่ยนแปลงสถานะของคุณ หรือการกระทำอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่นเดียวกับข้อมูลที่คุณแชร์ในเฟสบุ๊ค ข้อมูลซึ่งแสดงโดยผู้ใช้ยังรวมไปถึงชื่อ รูปประจำตัว รูปหน้าปก เพศ เน็ตเวิร์ค ชื่อผู้ใช้ เลขประจำตัวผู้ใช้ และวันเกิด อันดับที่สอง ข้อมูลซึ่งแสดงโดยผู้ใช้รวมถึงข้อมูลซึ่งเพื่อนของคุณหรือผู้ใช้รายอื่นได้แสดงเกี่ยวกับตัวคุณในเว็บไซต์นี้ เช่น ที่อยู่ รูปภาพ การแท็กรูปภาพ ตำแหน่งที่อยู่ และกลุ่ม ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันยังรวมถึงสิ่งที่เพื่อนของคุณหรือบุคคลอื่นได้กระทำ เช่น การส่งคำเชิญและการติดต่อ
   • ข้อมูลการสื่อสารระหว่างกัน ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลที่คุณได้แสดงแก่ Hollywood Movies AG เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชม ใช้ หรือติดต่อสื่อสารระหว่างกันในเว็บไซต์นี้ และรวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (หรือข้อมูลรายละเอียดที่อธิบายถึงความเป็นมาของข้อมูล) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้ ซึ่งอาจถูกเก็บรวมรวมโดยผ่านการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ข้อมูลการสื่อสารระหว่างกันรวมถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคซึ่ง Hollywood Movies AG ได้รับเมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทของโปรแกรมที่ช่วยค้นหาหรืออ่านเอกสารบนอินเตอร์เน็ต บล็อก โปรแกรมเสริม ซึ่งติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้โปรแกรมหลัก ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติจากเว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการ วันที่และเวลาที่ระบุ และข้อมูลการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ในบางกรณีข้อมูลนี้อาจมาจากผู้โฆษณา ลูกค้า และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ Hollywood Movies AG
   • ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลซึ่งคุณประสงค์จะเปิดเผยต่อสาธารณะโดยคุณได้แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ เช่น ชื่อ รูปภาพประจำตัว รูปภาพหน้าปก เน็ตเวิร์ค เพศ ชื่อผู้ใช้ เลขทะเบียนผู้ใช้ของคุณ
  2. การใช้และเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

   Hollywood Movies AG อาจใช้และเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันที่เกี่ยวเนื่องกับการให้และการใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบต่างๆ ที่ Hollywood Movies AG ได้ให้บริการ รวมถึงหุ้นส่วนของ Hollywood Movies AG เช่น ผู้โฆษณา ผู้พัฒนาเว็บไซต์ และซอฟแวร์ เพื่อคุณและผู้ใช้รายอื่น เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ Hollywood Movies AG และหุ้นส่วนของ Hollywood Movies AG อาจใช้ เก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันที่ได้จากคุณหรือผู้ใช้รายอื่นไว้เพื่อตรวจตรา วิเคราะห์ ผู้ใช้และรูปแบบการใช้เว็บไซต์โดยใช้ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้และข้อมูลเชิงสถิติ ในการศึกษารูปแบบเหล่านี้ Hollywood Movies AG และหุ้นส่วนอาจให้ข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับบริการ จัดหาผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบอื่นๆ แก่คุณ ซึ่งเชื่อว่าคุณและผู้ใช้รายอื่นจะให้ความสนใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คุณเลือกรับข้อมูลดังกล่าว Hollywood Movies AG อาจเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อการให้บริการ จัดหาผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบอื่นๆ แก่คุณและผู้ใช้รายอื่นในเว็บไซต์นี้

 2. นโยบายด้านความปลอดภัย

  Hollywood Movies AG ได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยภายในและมาตรการทางด้านเทคนิคเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้ร่วมกันของคุณ อย่างไรก็ตาม Hollywood Movies AG ไม่สามารถให้ความมั่นใจหรือรับรองถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้ร่วมกันของคุณซึ่งคุณได้แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ เพราะว่าการโอนถ่ายข้อมูลโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่สามารถได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่ สิ่งที่ดีที่สุดที่ Hollywood Movies AG สามารถทำได้คือการดำเนินการตามมาตรการที่สมควรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้


ข้อจำกัดของผู้ใช้

คุณจะต้องไม่โพส โอนถ่ายข้อมูล หรือเชื่อมต่อเนื้อหา รูปภาพ หรือสื่อผสมอื่นๆ และ/หรือพูดคุยกันในทางเปิดเผยต่อสาธารณะหรือเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจทำให้ตีความได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ระบอบกษัตริย์ของประเทศไทย และ/หรือบุคคลอื่น หากพบว่าผู้ใช้เว็บไซต์รายใดทำการโพส ข้อความซึ่งเป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อระบอบกษัตริย์ของประเทศไทย และ/หรือบุคคลอื่น หมายเลขประจำตัวผู้ใช้นั้นจะถูกบล็อกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราทันที โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน

การจำกัดความรับผิด

คุณเข้าใจและยอมรับว่า คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้ส่งจากคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นใด ของคุณมายังเว็บไซต์ของเรา Hollywood Movies AG บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการสร้าง ผลิต เว็บไซต์นี้ ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา ผลเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ค่าเสียหายโดยอ้อม หรือค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง หรือใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง หรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดทางอาญา หรือการกระทำการอื่นใดซึ่งผิดกฎหมาย การส่ง การใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเอกสารที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการโจมตี ดูถูก ลามกอนาจาร เป็นอันตราย หมิ่นประมาท น่ารังเกียจ เป็นการเปิดเผยความลับ และ/หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น